Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bestaat zij ook bij volkomen bewustzijn en geheel ongestoorde geestverrigtingen en men moet in die gevallen tot eene door den apoplectischen haard voortgebragte Terlamming van de voor de stem dienende zenuwen zijne toevlugt nemen. Wanneer ook niet te ontkennen is , dat de drukking , welke op de beweegzenuwen Tan het strottenhoofd , den accessorius namelijk en den laryngeus infeiior, op de plaats van derzelver oorsprong, door den apoplectischen haard wordt uitgeoefend , verlamming der strottenhoofdsspieren en stemmeloosheid kan te weeg brengen , moeten wij toch bekennen , dat deze verklaring nog steeds niet geheel bevredigende is , daar met de verlamming van de strottenhoofdsspieren gewoonlijk belette ademhaling en gevaar van te stikken gepaard gaan , hetgeen bij de stemmeloosheid van door beroerte getroffenen niet het geval pleegt te zijn , en dat wij over de aphonie in het algemeen, nog menige opheldering, zoowel van de waarneming aan het ziekbed als van de proefondervindelijke physiologie te wachten hebben.

Dat verlammingen van de keel- en van de ademhalingsspieren , zoo als bij de ontsteking der hersenen , slechts in gevallen van zeer hevige beroerte plegen voortekomen , is reeds vermeld geworden , en ligt te verklaren , zoo als het ook te verklaren is, dat verlammingen van de blaas en van den endeldarm , wanneer zij voorkomen , niet onmiddellijk door den aanval van beroerte verwekt , maar als het gevolg van de bewusteloosheid of van algemeene , gedurende het verdere beloop der ziekte , de overhand nemende spierzwakte moeten beschouwd worden.

Wij hebben de contractuur bij de hersenontsteking als eenen geringen graad , als hel begin van eene zich langzamerhand ontwikkelende verlamming verklaard. Het is derhalve duidelijk, dat contracturen bij de beroerte, bij welke alles snel geschiedt, en hetgeen verlamd moet worden , onmiddellijk en naar male van de door den apoplectischen haard voortgebragte drukking, volkomen verlamd wordt , slechts hoogst zeldzame verschijnselen zijn zullen, en daar, waar zij voorkomen, van eene ver-

Sluiten