Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tingen. Daar echter bij apoplectici deze laatste uit hoofde van den zetel van den apoplectischen haard in de beddingen der gezigtszenuwen en in de gestreepte ligchamen menigvuldiger gestoord worden, dan de eerste, is het te begrijpen , dat afwijkingen in den reuk door beroerte hoogst zeldzaam en slechts dan kunnen worden voortgebragt , wanneer er , hetgeen juist zeer zelden het geval is , aanhoudende storingen van de geestvermogens , of aanhoudende drukking door den apoplectischen haard en atrophie van de reukzenuw bestaan.

De storingen in de verrigtingen van den geest zijn reeds behandeld. Zij staan met de grootte van de bloeduitvating, in een regtstreeksch verband en ontstaan zonder dat de zitplaats hierop eenigen invloed uitoefent. Steeds treden zij te gelijker tijd met de uittreding van het bloed te voorschijn en nemen dan , wanneer de aanval van beroerte niet ten gevolge van eene al te groote bloeduitvating doodt, tamelijk spoedig af. De in den beginne bevvustelooze en comateuse lijder krijgt gewoonlijk binnen eenige dagen na den aanval , zijn volkomen bewustzijn terug en is weder in staat begrippen te vormen en oordeelvellingen te doen , ofschoon dikwijls zwakte van geheugen , stompzinnigheid en kinderlijke gemoedsstemming overblijven , en slechts zelden de vorige helderheid van geest terugkeert.

BÜ de encephalitis heeft juist het omgekeerde plaats. In den beginne zijn de geestverrigtingen gewoonlijk weinig of volstrekt niet gestoord ; langzamerhand echter nemen zij al langer hoe meer af, en eindigen met coma en bewusteloosheid, waarmede de beroerte juist eenen aanvang neemt.

\an de storingen in de willekeurige verrigtingen, zijn die van den pols bij de beroerte het meest in het oog loopend en gewigtig. Even als bij de encephalitis het onbepaalde in den pols iets bepaalds heeft , levert bij de beroerte de standvastigheid in de afwijking van den pols een zeer gewigtig onderkenningsteeken , wanneer de ziekte niet reeds uitwendig uit andere verschijnselen mogt te erkennen zijn.

Sluiten