Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dan de beroerte in dieper gelegen hersendeelen, en reeds haar zeldzaam voorkomen duidt het eigendomrnelijke Tan dezelve aan. Wij hadden gelegenheid , snel en slepend verloopende beroerten van de bastachtige zelfstandigheid waartenemen. Zij kwamen steeds "op het olie gedeelte der hersenen voor , en waren meestal van eenen aanmerkelijken omvang. Een geval van acute Penphensche apoplexie betrof eenen jongen krachtiaen handelsbediende, bij wien geene aanleidende oorzaak was°op te sporen. Zijn lijden begon met van lieverlede toenemende zwakte van het gezigt , welke, nadat zij maanden lan? bestaan had , in volkomene blindheid op beide oo<ren overging , waarbij aan den oogbol geene verduistering was waartenemen. Middelerwijl ontwikkelde zich scorbut , en spoedig na het blind worden , ontstond dikwijls braken van grasgroene stoffen , bloedige stoelgang, ijlhoofdigheid en slaapzucht, onder welke laatste verschijnselen de lijder ook binnen weinige dagen bezweek. Aan het ziekbed , werd naar de verschijnselen , eene meningitis erkend. Op het ijk vond men eene uitgebreide hersenbloeding op het bolle gedeelte van het linker halfrond en de bastachtige zelfstandigheid tot brij verweekt. In de bovenste longkwabben geinliltreerde ruwe tuberkels • in de dunne darmen eene kleine tuberculeuse zweer' geene overvoeding van de linker hartkamer, geen gebrek in de klapvliezen. Indien men acht geeft op den jeugdigen leeftijd van den lijder, op de langen tijd voora gegane gezigtszwakte en het afwezig zijn van de pathogenetische oorzaken van de beroerte : dan is men wel genoodzaakt, het beschreven hersenlijden voor eene penphensche encephalitis of hersenverweeking , en de hersenbloeding zelve, voor een secundair lijden van dezelve te verklaren Geringe tuberculeuse infiltratien , zoo a]s zij hier voorkwamen, kunnen, in gevolge de dagelijksche aarneming op het lijk , gedurende het beloop van iedere slepende ziekte ontstaan. De scorbut is als Het gevolg te beschouwen van de langen tijd belemmerde innervatie en slecht plaats hebbende haematose.

Sluiten