Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hetwelk met endocarditische gebreken jn de klapvliezen* gepaard gaat , bij herhaalde hevige roes , bij sluipen en vallende ziekte. Al deze hyperaemien zouden echter voorzeker niet in staat zijn , hersenbloedingen voort te brengen , wanneer niet juist deze ziektetoestanden tevens tot eenen zekeren graad van broosheid der vaten aanlei— ding gaven , zoo als wij bij andere ontelbare , hier niet opgenoemde hyperaemien zien.

De overvoeding van de linker harlekamer is uit hare physische teekenen te onderkennen. Zij komt bij oude personen en gelijktijdig met het slinken der hersenen en eene ledige holte in den schedel zeer meriicvuldi" voor. u

Slaat men eenen blik op de zoo even opgesomde ziektetoestanden , dan zal men zien , dat de gevorderde leeftijd met het slinken der hersenen die ziektetoestand is , in welken alle drie de aanleidende oorzaken van de beroerte vereenigd plegen voortekomen : de broosheid der vaten en de overvoeding van de linker hartekamer ten gevolge van het begonnen involutieproces van de geheele bewerktuiging, en de hyperaemie der hersenen ten gevolge van het slinken der hersenen , en de hierdoor te weeg gebragte ledige ruimte in den schedel.

De beschouwing van het aan de beroerte ten gronde liggende ziektevoortbrengsel voert ons derhalve eindelijk tot het besluit, dat oude personen van beiderlei geslacht , inzonderheid voorbeschiktheid hebben tot beroerte. Zeldzamer zullen beroerten bij met encephalitis , phlebitis meningum , tuberkels , kanker en pseudoplasmata in de hersenen, met gebreken in de klapvliezen van het hart, met verkrommingen der wervelkolom , met typhus, het BRiGTsche nierlijden behebte personen , enz. nog zeldzamer en slechts door geweldadige rekking en verscheuring der vaten, bij aangeboren , "na de geboorte snel toenemenden hydrocephalus, bij stuipen en vallende ziekte voorkomen , omdat bij al deze ziektetoestanden de drie oorzaken van de beroerte niet in eenen zoo hoogen graad ontwikkeld en vereenigd naast elkander bestaan.

Uit de beschouwing van het ziektevoortbrengsel volgt

Sluiten