Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

echter ook verder , dat de hetzelve voortbrengende drie aanleidende oorzaken niet zeer verschillende ziektetoestanden kunnen in verband staan , dat derhalve aan de beroerte noch een eigendommelijke habitus apoplecticus, noch eene eigendommelijke crasis noodwendig moet eigen zijn.

De eenmaal zoo ter kwader faam staande en nog steeds zoo gevreesde habitus apoplecticus met grooten schedel, korten hals , breede borstkas , roodgekleurde wangen , en sterk gespierd ligchaam , geeft, zoo als de ontleedkundige ziektekunde heeft aangetoond , inzonderheid en vooral voorbeschiktheid tot hyperaemien der longen , met daarop volgend acuut oedema der longen en daardoor tot plot— selijken dood. Slechts zeer zelden vereenigt hij die invloeden in zich , welke hersenbloeding voortbrengen. Beroerten kunnen derhalve in meer zeldzame gevallen , inaar moeten volstrekt niet noodzakelijk met den zoogenaamden habitus apoplecticus voorkomen. Wij zien veeleer dagelijks , dat schrale , bleeke, individuen met langen hals en smalle borstkas, door beroerte getroffen worden , zoodra de , de hersenbloeding voortbrengende invloeden vereenigd bij dezelve bestaan.

De aan de beroerte ten gronde liggende bloedcrasis kan, zoo als uit het gezegde blijkt, of eene slagaderlijke of eene aderlijke , nu eens eene typheuse , dan weder eene scorbutische of wel eene weiachtige , enz. zijn , en diensvolgens moet iedere , aan de beroerte , zoo als men ineent, ten gronde liggende bloedsmenging, als een gelijktijdig met dezelve bestaand , geenszins echter als een dezelve te weeg brengend moment beschouwd worden. Natuurlijkerwijze zal die bloedsmenging, welke bij beenvet- en atheroom-vorming in de slagaderen, die, welke bij het slinken der hersenen en bij de overvoeding van de linker hartekamer wordt aangetroffen , ook het menigvuldigst bij beroerten worden aangetroffen , zonder dat zij dezelve echter , zoo als reeds vermeld werd , als eene eigendommelijke apoplectische bloedsmenging voortbrengt.

Met deze pathogenie van de beroerte staat ook ons

Sluiten