Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dommelijkheden van dezelve , hoe gewigtig en hoe hoog te schatten de nasporingen van den vlijtigen en getrouw waarnemenden rokitanskt ook zijn mogen , vooral ten opzigte van de ziektetijdperken nog niet toereikend , de scheikundige eigendommelijkheden echter ter naauwernood eerst oppervlakkig bekend , aan den anderen kant hebben al de tot heden toe opgegeven klinische schetsen van de hersenverweeking, zonder onderscheid tot alle soorten van dezelve , voornamelijk echter tot do door encephalitis voortgebragte verweeking betrekking, en zeer dikwijls wordt onder de gele verweeking , desafraan-, roest- of okergele kleur van eenen ontstekings- of apoplectischen haard verstaan , of men brengt tot dezelve ook de secundaire, in het inwendige van den ontstekingshaard ontstane gele verweeking, waardoor natuurlijk slechts de dood bij dezelve werd te weeg gebragt en welke dus met de eigenlijke verschijnselen in geen verband stond. De klinische schets van de hersenverweeking , zoo als men dezelve in de handboeken over ziektekunde leest , is dus grootendeels als klinische schets van de roode verweeking te beschouwen , en de klinische vorm van de gele verweeking is nog evenmin bekend , als de wijze zelve , waarop zij ontstaat.

Voor wij ons echter aan de klinische ontleding van de gele verweeking wagen , is het noodig, vooraf iets omtrent de pathogenetische eigendommelijkheden van dezelve , voor zoo ver dit bij het hedendaagsche standpunt van de ontleedkunde en de physiologie , en bij twee door ons waargenomen gevallen mogelijk is , te vermelden.

De miscroscopische onderzoekingen leeren , dat de uit den verweekingshaard zijpelende gele vloeistof sterk varikeus geworden primitief buizen, met derzelver inhoud te weten: gezwollen bloedligchaampjes , zeer doorschijnende vetbolletjes en eenige gele vormlooze kleurstof, bevat. De vloeistof zelve reageert sterk zuur.

Dit, gevoegd bij de omstandigheid, dat de gele verweeking zoo dikwijls ontstekingen der hersenen vergezelt en alsdan de oorzaak van den dood wordt , dat zij niet slechts rondom den ontstekingskring, maar ook te

Sluiten