Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

midden van den ontstekingshaard zeiven voorkomt , en dat zij voorts ook , zonder sporen van eene ontsteking , onmiddellijk in den naasten omtrek van eenen apoplectischen haard ol pseudoplasma aangetroffen wordt, pleit er voor , dat dezelve in menig opzigt met het koudvuur in verschillende andere werktuigen overeenkomt.

Het koudvuur laat, even als de gele verweeking , sporen van de m versterf overgegane deelen na; het ontstaat op dezelfde wijze als de gele verweeking met of zonder voorafgegane ontsteking, hetzij door verstopping der vaten ten gevolge van ontsteking, of door drukking op dezelve door pseudoplasmata, dus door storing en stremming van den bloedsomloop in de tot versterf overgaande deelen ; het komt primair even als de gele verweeking voornamelijk gedurende het beloop van acute , uit dyscrasien ontstaande ziekten voor. Wij namen namelijk de primaire gele verweeking eenmaal gedurende de hevig woedende epidemie van typhus in het jaar 1842 na afgeloopen typhus waar ; eene omstandigheid , aan welke wij eenig gewigt meenen te moeten hechten , daar juist gedurende deze epidemie gedeeltelijk primair , d. i. zonder ontsteeg, gedeeltelijk secundair, d. i. na ontsteking te voorschijn tredend koud vuur van de long, de lever, de milt , en van uitwendige deelen , zoo als nooit te voren of daarna aan de orde van den dag was , en de verwantschap tusschen gangraen en gele verweeking aanduidde.

Wanneer echter in den typhus de hersenen veel zeldzamer de zetel zijn van koud vuur, dan b. v. de long, komt dit daardoor, dat de hersenen in het algemeen van alle werktuigen de minste stoffelijke veranderingen door den typhus ondergaan. Wanneer de uitdrukking : » cerebraal-typhus" ooit iets bepaalds aanduiden of een ontleedkundig begrip vormen zal, dan zou dit slechts daardoor kunnen geschieden , dat men onder die benaming de gedurende het beloop van den typhus ontstane gele verweeking verstaat, en dezelve met het gedurende het beloop van den typhus ontstane long-milt-versterf enz. gelijk stelt. Men begrijpt echter ligtelijk , dat de gele verweeking als koud vuur van de hersenen beschouwd ,

Sluiten