Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

weeking zich door geene bijzondere, haar van den typhus onderscheidende verschijnselen te kennen gaf. De hevige hersentorpor , de stompzinnigheid , de ongevoeligheid zouden voorzeker uitwerkselen van de gele verweeking kunnen zijn ; doch deze worden , ingevolge dagelijksche waarnemingen , ook door den typhus , zonder eenige complicatie met een of ander hersenlijden , voortgebragt, en moeten des te eer aan dezen worden toegeschreven , daar zij reeds in de eerste twee weken der ziekte , toen waarschijnlijk ter naauwernood eene gele verweeking zal bestaan hebben , werden waargenomen. Het braken van eene donkergroene slof, bij eene roode tong, kan zonder twijfel als het gevolg van eene prikkeling der hersenen , en dus als verschijnsel van de beginnende gele verweeking gelden. Neemt men echter in overweging , dat dit braken , gedurende deze epidemie zoo menigvuldig waargenomen , ook aan het in dit geval ten duidelijkst ontwikkelde typhuslijden toekomt, dan kan men het ook hier niet als noodzakelijk en uitsluitend door de gele verweeking voortgebragt beschouwen. Het is wel is waar mogelijk , dat het braken , ook zonder het typheuse lijden , door de gele verweeking alleen , is voortgebragt ; doch even zeker is het , dat dit braken, door het typheuse lijden alleen, zonder complicatie met gele verweeking, zeer dikwijls, ja bijna standvastig wordt voorrgebragt. In ieder geval ontstaat het braken ook bij het typheuse lijden door hérsenprikkeling , en het is de vraag , of deze hersenprikkeling niet reeds het eerste spoor is van die ziekelijke aandoening der hersenen , welke zich in sommige gevallen tot eene gele verweeking ontwikkelt, en of in het algemeen het door ons zoo menigvuldige malen waargenomen en bijna altijd van het braken eener donkergroene stof vergezeld gaande typhuslijden , niet op een secundair ontwikkeld hersenlijden berust, hetwelk in de meeste gevallen ontleedkundig wel is waar niet aan te toonen , in zeldzame gevallen echter als gele verweeking te erkennen is? Met de meeste zekerheid mogen de hardnekkige verstopping van drekstoffen en pis, als het gevolg van de gele verweeking en van de door dezelve te weeg gebragte verlamming van de daartoe

Sluiten