is toegevoegd aan je favorieten.

De kliniek der hersenziekten, ontwikkeld uit de ziektekundige ontleedkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

welke ook door yele andere ziekten worden opgewekt, en geenszins tot het onderkennen eener ziekte regt geven. In het door ons waargenomen geval heeft zich deze wijze van ontslaan van de gele verweeking bevestigd , en eerst op het einde der ziekte , toen aanhoudende sopor , ijlhoofdigheid , aan verlamming grenzende zwakte der spieren, en met onnoozelheid overeenkomstige stompzinnigheid te voorschijn traden , was een hersenlijden meer dan waarschijnlijk.

Het ontbreken van de hyperaemie draagt voorzeker wezenlijk er toe bij, dat aan de primaire gele verweeking geene in het oog loopende verschijnselen voorafgaan , dat het bewustzijn niet plotseling gestoord wordt , dat er geene verlammingen te voorschijn treden; want de hyperaemiën, welke de hersenen in haar geheel aandoen, zijn het voornamelijk , welke bij de meningitis , encephalitis , beroerte, door drukking, de voornaamste storingen in de hersenverrigtingen plotseling opwekken , en wij zagen dezelve ten allen tijde aanmerkelijk verminderen , wanneer de hyperaemie , na plaats gehad hebbende uitstorting , aanmerkelijk afgenomen of geheel opgehouden had te bestaan.

De grootte van den verweekingshaard , welke van eene boon tot een hoenderei voorkomt , kan voor het verborgen beloop van de gele verweeking niet anders dan gunstig zijn , daar verettering van geheele hersenkwabben immers dikwijls volstrekt geene stoornissen in de verrigtingen ten gevolge hebben. Hetzelfde geldt van het aantal verweekingshaarden , daar zich dit gewoonlijk bij eenen enkelen bepaalt, en het hersenweefsel dus niet in meerdere rigtingen vernietigd kan worden.

Van onbetwistbaren invloed op den uitwendigen vorm van de gele verweeking , is de zetel van haren haard. Hoogst zelden wordt dezelve in de bastachtige zelfstandigheid waargenomen. Ofschoon wij ook de bastachtige zelfstandigheid geenszins uitsluitend als het werktuig van de geestverrigtingen beschouwen , hebben wij toch vermeld , dat peripherische encephalitides en beroerten de hevigste storingen in de verrigtingen voortbrengen. Wij gelooven dus, dat de gele verweeking, omdat zij hoogst