Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zeldzaam in de bastachtige zelfstandigheid wordt aangetroffen, ook slechts hoogstzeldzaam met zulke in het oog loopende verschijnselen beginnen zal, als de genoemde twee ziektevormen , te weten : met hevige ijlhoofdigheid , coma , bewusteloosheid , stuipen , enz. Bijna nooit komt zij aan den pons en de andere weefsels aan de hersenbasis voor , en is dus niet in staat op de door deze hersendeelen bestuurde levensverrigtingen , inzonderheid op de ademhaling , eenen wezenlijk nadeeligen invloed uit te oefenen. Gewoonlijk komt zij in de groote, of ook wel in de kleine hersenen voor, en wel zoo wel in de mergachtige , als in de diepe lagen der graauwe hersenzelfstandigheid. Dat echter de halfronden der groote en kleine hersenen de ongevoeligste deelen van het encephalum zijn , is door physiologische en ziektekundige waarnemingen genoegzaam bewezen. De gele verweeking van de halfronden der hersenen zou derhalve slechts dan ,in het oogloopende storingen der hersenverrigtingen , inzonderheid verlammingen van de eene zijde , kunnen voortbrengen , wanneer zij zeer snel ontstond , en zelfs in dit geval zouden deze verschijnselen grootendeels , zoo als wij reeds bij de beroerten gezien hebben , slechts voorbijgaande zijn. Blijvende verlamming zou zij slechts dan kunnen voortbrengen , wanneer zij , even als de haard bij beroerte en encephalitis , de beddingen der gezigtszenuwen en de gestreepte ligchamen aandeed. In de door ons waargenomen primaire gele verweeking was zulks niet het geval , zoodat er ook gedurende het geheele beloop der ziekte geene verlammingen te voorschijn kwamen.

Van het hoogste belang voor den klinischen vorm en het beloop der gele verweeking, is de buitengewone zwelling der hersenen , welke door dezelve wordt voortgebragt , daar zoo als bekend is, de haard der verweeking boven de oppervlakte van de omgevende hersenmassa aanmerkelijk uitpuilt , waardoor de hersenen verdrongen worden en zwellen. Deze sterke zwelling zou voorzeker op zich zelve reeds toereikende zijn , door hersendrukking, de hevigste verschijnselen , te weten :

Sluiten