Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

valing te weeg brengt , zullen er gedurende haar beloop geene ontstekingachtige of apoplectische verschijnselen voorkomen , terwijl zij bij de roode verweeking tot de zeer gewone gebeurtenissen behooren. Verschijnselen van hyperaemische hersenprikkeling en van beroerte , sluiten derhalve de gele verweeking uit.

6). De gele verweeking ontstaat hetzij gedurende het beloop van het een of ander langdurige lijden , of na acute uitputtende ziekten , inzonderheid na typhus; deze verbindingen maken hare onderkenning pemakkelijk.

7). De secundaire gele verweeking is bij buiten allen twijfel gestelde ontsteking der hersenen , bij beroerte , tuberculosis der hersenen , uit plotseling ontstaande doma , kort voor den dood te vermoeden , niet echter met zekerheid te erkennen.

De voorzegging van de gele verweeking kan , ingevolge het gezegde, altijd slechts ongunstig zijn , daar de sluiting en vergroeijing vari den haard der verweeking wel tot de physiologische mogelijkheden , maar niet tot de ontleedkundige daadzaken behoort , en men moet aanhoudende coma , herhaald braken , van zelf ontstane doorloop , als zeer slechte , geheel zekere voorboden van den naderenden dood beschouwen , daar zij de gevolgen zijn van eene de overhand nemende zwelling der hersenen , en deze wederom het gevolg is van de zich uitbreidende en eenen hoogen graad bereikt hebbende verweeking.

De therapie van de gele verweeking zal hem , die zich met de ontleedkundige en pathogenelische eigerndommelijkheden van dezelve vertrouwd gemaakt heeft , wel geen oogenblik twijfelachtig voorkomen. De gele verweeking is steeds voortgebragt door en brengt steeds eene ontbinding van het bloed te weeg , steeds heeft zij het kwijnen van de geheele vegetatie, groote vermageringen verlies van krachten ten gevolge. De tegen dezelve aan te wenden middelen kunnen dus geene andere zijn dan conservatief-diaetetische, bestaande uit tonische geneesmiddelen en voedende spijzen. Of zouden misschien ook in

Sluiten