Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

staanbare en onzamenhangende woorden ; hij beproeft wel op te staan en te gaan , meestal echter ligt hij met opene oogen rustig en gedachteloos, zonder te slapen ; de sluitspieren van den aars en de blaas zijn meestal verlamd, van daar dat drekstoffen en pis onwillekeurig ontlast worden ; hoogst zelden ontstaan er algemeene verlammingen der ledematen , daar de dood reeds plaats grijpt, voor dat het zoo ver komen kan; eindelijk wordt de lijder geheel gevoelloos voor koude en hitte , voor honger, dorst en pijn , en vertoont het beeld van de volslagenste onnoozelheid. Daarbij is het aangezigt bleek, de pols klein , de warmtegraad der huid normaal , geen spoor van koorts en opstijging van bloed naar de hersenen.

Overweegt men intusschen , dat de sclerosis en atrophie der hersenen met vermindering van derzelver omvang plaats heeft , en dus eene ledige ruimte in den schedel voortbrengt , dan zal het niet vreemd voorkomen , dat zoodanige lijders door hyperaemie, acuut oedema der hersenen en beroerte , dikwijls plotseling worden weggerukt; en daarin kan ook wel de reden gelegen zijn , dat men bij de atrophie der hersenen van de grijsaards, veel menigvuldiger weiachtige uitstortingen en een los weefsel, dan verharding van de hersenen aantreft.

Het beloop van de volkomene sclerosis der hersenen is dus met uitzondering van die, welke na typhus, huiduitslagen en uitstortingen ontstaat, steeds slepend , de uitgang doodelijk.

De pathogenie van de sclerosis der hersenen is reeds behandeld geworden. Zij is steeds een secundair lijden, voortgebragt door de bovengenoemde ziekteprocessen. Of zij ook door vergif, inzonderheid door alcohol kan worden te weeg gebragt , moet des te meer onbeslist blijven , daar wij juist bij brandewijndrinkers hyperaemien , oedema der hersenen en hydrocephalus chronicus en dus een los weefsel, geene verharding der hersenen , het menigvuldigst aantreffen. Dat de vergiftiging door zwavelzuur geene sclerosis der hersenen verwekt , is buiten allen twijfel gesteld. Na loodvergiftiging treft men veel menigvuldiger oedema en verminderde dan

Sluiten