Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leerstelling der ziektekunde bewaarheid , dat iedere storing in de verrigtingen eene ziekte vooronderstelt , doch dat niet iedere ziekte noodzakelijk storingen in de verrigtingen moet voortbrengen. Er komen dus ziekten voor zonder . ziekteverschijnselen.

Aan de ontsteking gaan hyperaemien vooraf, welke juist daarom , omdat zij de hersenen in haar geheel aandoen en zwelling van dezelve veroorzaken, zeer aanmerkelijke verschijnselen van hersenprikkeling en hersendrukking opwekken.

Aan de pseudoplasmata gaan volstrekt geene of zulke onbeduidende gedeeltelijke hyperaemien vooraf, dat daardoor geene hersenprikkeling of hersendrukking wordt voortgebragt , deze ontstaan echter wel menigvuldige malen , gedurende het verdere beloop der pseudoplasmata , ten minste van de zoodanige , welke aan een los weefsel eenen grooten rijkdom aan bloedvaten paren , snel groeijen, en zich door eene snelle stofwisseling kenmerken.

Voorbijgaande , van tijd tot tijd in hevigheid toenemende hyperaemien der hersenen , met roodheid , torpor, kloppen der hals- en hoofdslagaderen , hoofdpijn , duizeligheid , flikkeren voor de oogen , oorsuizen , ijlhoofdigheid , braken , sopor , stuipen , ja zelfs voorbijgaande verlammingen , behooren derhalve tot de meest gewone verschijnselen van een tot eenen aanmerkelijken omvang ontwikkeld , of snel voortgroeijend pseudoplasma.

Behalve de hyperaemie is de drukking der hersenen het gewigtigste en standvastigste uitwerksel van een pseudoplasma. Daar intusschen menige pseudoplasmata zeer langzaam ontstaan en gsene aanmerkelijke grootte bereiken , zoo als de vet- , vezelige , beenige weefsels en gedeeltelijk de tuberkel , is het ligt te begrijpen , dat zij dikwijls slechts eene hoogst onbeduidende en in verhouding tot het accommodatievermogen der hersenen , volstrek" geene drukking op dezelve uitoefenen, en dus ook geene storingen in hare verrigtingen zullen voortbrengen. Heeft echter het pseudoplasma eenen aanmerkelijken omvang bereikt , is het los van weefsel , rijk aan bloedvaten en zwelbaar, groeit het snel voort, dan worden de hersenen

Sluiten