Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gesuis in de ooren enz. , niet mede rekent. Eerst wanneer de drukking den hoogsten graad bereikt , wanneer anaemie , hyperaemie en encephalitis zich bij het lijden voegen , komen scheelzien , dubbelzien , blindheid op een of beide oogen te voorschijn , en laten steeds tot eenen hoogen graad van ontwikkeling van het pseudoplasma , ja dikwijls zelfs tot den nabijzijnden dood besluiten.

De verrigtingen van de willekeurige beweging worden doorpseudoplasmata ook wel somwijlen gestoord, doch alsdan grootendeels op eene van de encephalitis verschillende wijze. Reeds in de eerste ontwikkelingstijdperken van het pseudoplasma ontstaat te gelijk met onophoudelijke hoofdpijn gewoonlijk eene aanmerkelijke spierzwakte, en zoodoende vertoont het pseudoplasma onder dezen klinischen vorm , geheel het meer zeldzame beeld van die encephalitis , welke zonder contracturen en verlammingen verloopt.

De ontstekingshaard zetelt intusschen grootendeels in de gezigtszenuwbeddingen en de gestreepte ligchamen ; dezelve gaat doorgaans van geene bijzondere hyperaemien vergezeld, en werkt niet zoozeer door drukking, als wel door langzame vernietiging van de tot de beweging dienende primitiefvezels der zenuwen. Het pseudoplasma is , als men den tuberkel niet mederekent , bijna nooit in de beddingen der gezigtszenuwen en de gestreepte ligchamen gezeteld ; het wordt , wanneer het eenen aanzienlijken omvang bereikt heeft , en dikwijls reeds vroeger, door aanmerkelijke hyperaemien begeleid , en het werkt bijna uitsluitend door drukking op de hersenen. Hierin ligt het wezenlijke onderscheid tusschen de storingen der beweging bij encephalitis en die welke van een pseudoplasma afhangen. Daar het pseudoplasma namelijk slechts hoogst zelden in de beddingen der gezigtszenuwen en de gestreepte ligchamen, maar veel menigvuldiger in de halfronden der hersenen , en inzonderheid aan derzelver peripherisch gedeelte voorkomt, zal het des te minder contracturen en verlammingen voortbrengen , daar de drukking , welke het op de hersenen in haar geheel uitoefent , slechts langzamerhand toeneemt, en dus de accomodatie van dezelve bevordert; terwijl bij de encephalitis, welke door

Sluiten