Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Even als echter de hersenen door het pseudoplasma , zoo wordt het pseudoplasma , wanneer het eenen grooten omvang bereikt heeft , door de hersenen gedrukt en in deszelfs ontwikkeling gehinderd. Door de drukking ontstaan in het pseudoplasma hyperaemien , ontsteking , verweeking en het gedeelte der hersenen , hetwelk het pseudoplasma het naast omgeeft, wordt in dit ziekteproces medegesleept. Op die wijze kan het pseudoplasma andermaal nadeelig op de hersenen werken en den dood ten gevolge hebben, zonder daarom eenige de minste kwaadaardigheid te bezitten , ofschoon men moet bekennen , dat ettering van het pseudoplasma en nadeelige terugwerking op de hersenen slechts zelden kunnen plaats hebben , omdat de dood dikwijls noodzakelijk moet ontstaan , voordat het zoo ver komt.

Zoo als echter ieder bewerktuigd wezen , wanneer het zijnen hoogsten trap van ontwikkeling bereikt heeft , de involutie begint, en allengskens sterft , even zoo moet het pseudoplasma , nadat het zich volkomen ontwikkeld heeft , ook weder te niet gaan. Dit te niet gaan of natuurlijk afsterven van een pseudoplasma , vertoont zich aan ons oog als verweeking , ettering , verzwering en berust geenszins op een boosaardig karakter van hetzelve , maar op den teruggang in de vorming , waaraan ieder bewerktuigd voortbrengsel der natuur noodzakelijk onderworpen is. Met uitzondering van de tuberkels en de kyslen der hersenen , heeft intusschen ook deze uitgang bij pseudoplasmata der hersenen en van hare vliezen , zoo lang zij niet aan den invloed van de dampkringslucht blootgesteld zijn, hoogst zelden of volstrekt niet plaats , omdat de dood reeds gedurende de voortschrijdende ontwikkeling van het pseudoplasma langs veelvuldige wegen wordt te weeg gebragt.

Zoo als echter niet ieder bewerktuigd ligchaam den hoogsten trap van zijne ontwikkeling bereikt , voordat het in de vorming teruggaat , zoo kan ook het pseudoplasma , nog voordat het zich volkomen ontwikkelt , in de vorming teruggaan , atrophieren , zamenkrimpen. Dit geschiedt of door het sluiten van deszelfs voedende

Sluiten