Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stuipen vertoonen zich volstrekt niet, of slechts bij zeer jeugdige en prikkelbare personen , daarbij ontbreken de hevige koorts- en congestieverschijnselen. Dikwijls gaat aan den hersentorpor bij tuberculosis meningealis slechts eene ligte opwekking, eene naauwelijks te bespeuren onrust vooraf, en dezelve ontstaat als van den beginne af plotseling. De lijder ligt niet een gelaat zonder uitdrukking, doch niet zoo volkomen bewusteloos als bij de hersendrukking na meningitis , hij wordt veeleer wanneer men hem aanspreekt of door sterke prikkels opwekt , uit zijnen meer gevoel- dan bewusteloozen toestand gewekt, doch slaapt onmiddellijk daarna weder in.

Heeft zich de uitstorting bij meningitis eenmaal gevormd , dan is ook de hersendrukking aanhoudend , en men bespeurt verder geene vermeerdering van dezelve. Bij de tuberculosis meningum neemt de torpor der hersenen van dag tot dag toe , en houdt met de toenemende krachteloosheid gelijken tred.

Daar echter de hersentorpor bij tuberculosis meningum niet door aanhoudende drukking wordt voortgebragt, kunnen er bij denzelven ook veel grootere tusschenpoozingen ontstaan , dan bij dien na meningitis , en wij zagen nog eerst kortelings eenen 15 jarigen met tuberculosis meningum behebten lijder zich een uur voor zijnen dood in het bed oprigten , en zijn ontbijt nemen , nadat reeds vroeger driemalen een zeer aanmerkelijk nalaten van den zeer belangrijken hersentorpor had plaats gehad. Al zijn wij ook niet in staat deze in het oog loopende afwisseling der hersenwerkdadigheid uit de physiologie te verklaren , en al moeten wij ons ook in dit opzigt aan de slingeringen van de ontwijkende levenskracht in het algemeen vasthouden , zijn wij echter in staat te verklaren , waarom bij de meningitis nimmer zulke aanmerkelijke tusschenpoozingen van den hersentorpor kunnen plaats vinden.

Met het toenemen van den hersentorpor worden de sluitspieren van de iris verlamd ; daardoor verkrijgen de sterkere overlangsche spieren derzelve het overwigt en de oogappel wordt verwijd. Met het afnemen van den her-

Sluiten