Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden , welke in den beginne hersenprikkeling, later echter hersentorpor en hersenverlamming te weeg brengt, en zoo den dood noodzakelijk ten gevolge heeft , welke overigens onder de verschijnselen van den volledigsten hersentorpor te voorschijn treedt.

Het wezen van de acute tuberculosis is ons nog ten eenemale onbekend.

Zeker is het, dat de interstitiële of rniliaire tuberculosis met de geïnfiltreerde of eigenlijke tuberculosis slechts den naam gemeen heeft, daar beiderlei tuberkels verschillende tijdperken doorloopen , op verschillende wijzen ontstaan en aan verschillende bloedcrases het aanzijn te danken hebben.

De geïnfiltreerde tuberkel ontstaat door ontsteking en doodt doordrukking en vernietiging van het geïnfiltreerde parenchyma ten gevolge van deszelfs verweeking en ettering. De rniliaire tuberkel ontstaat door hyperaemie, hij oefent bijna volstrekt geene drukking uit , hij gaat niet in verweeking, in ettering over , en vernietigt het weefsel van het werktuig, waarin hij zich ontwikkelt , niet; en toch heeft de dood, waar hij voorkomt, zekerder en sneller plaats, dan bij den geinfiltreerden tuberkel , welke niet zoo geheel zelden , als men wel in het algemeen gelooft, door versteening of inkrimping geneest, of ten minste onschadelijk wordt.

De doodelijkheid van de acute tuberculosis ligt dus geenszins in den miliairen tuberkel zeiven , maar in de denzelven voortbrengende bloedcrasis ; de rniliaire tuberkel is daarbij slechts een onschuldig, misschien wel toevallig voortbrengsel , d. i. de rniliaire tuberculosis zou ook zonder de vorming van rniliaire tuberkels dooden, en zij moet welligt niet noodzakelijk rniliaire tuberkels afzetten , maar zij kan , even als de typhus, in het bloed verloopen , en door vergiftiging van het bloed den dood te weeg brengen.

Zonderling moet het echter schijnen, dat juist de acute , den miliairen tuberkel voortbrengende bloedsmenging doodelijk is , des te meer, daar de met dezelve zeer overeenkomstige typheuse bloedsmenging zoo dik-

Sluiten