Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoo dikwijls miskende geneesheer , trolsch op zijn zelfbewustzijn , boven alle arglistige verdenking van zijne weldadige pogingen kan verheffen.

liet is een oud denkbeeld, lijders, welke onmiskenbare sporen van eene tuberkeldyscrasie vertoonen , op strenge dieet te zetten, en hun slechts plantenvoedsel toe te dienen , hen met purgeermiddelen en zoogenaamde bloedzuiverende drankjes te behandelen, terwijl door eene zoodanige behandeling de stolbaarheid van het bloed verminderd , en niet verhoogd , genoemde dyscrasie dus vermeerderd en niet opgeheven wordt ; want niet een overschot aan , maar eene onvolkomene bearbeiding van de proteine, inzonderheid van de vezelstof, is het, welke aan de tuberculosis ten gronde ligt.

Eene ligt verteerbare , voedende , dierlijke kost , het genot van eene zuivere , aan zuurstof rijke lucht , eene gepaste ligchaamsbeweging , een vrolijk gemoed , een gemakkelijk , zorgeloos leven ; bij atonie der spijsverteringswerktuigen , bittere, bitter-aromatische , specerijachtige , en bij chlorotische gesteldheid van de bloedmassa, ijzerbevattende geneesmiddelen , zullen steeds de zekerste middelen zijn tot bestrijding van de tuberculeuse crasis , welke dikwijls jaren lang kan bestaan , voor dat het tot afzettingen in het zachte vaatvlies komt.

Als wij op die wijze de tuberculeuse crasis en met deze de voorbeschikkende oorzaak tot de meningitis tuberculosa in vele gevallen verwijderen , is het niet minder noodzakelijk , dat ook alle tot de meningitis aanleiding gevende oorzaken : verkoeling , verhitting , bedorven maag , vroegtijdige inspanning van den geest , enz. , zorgvuldig vermeden worden , omdat door deze des te zekerder eene tuberculeuse meningitis wordt voortgebragt, hoe sterker ontwikkeld de tuberculeuse bloedsmenging is.

Is eenmaal de tuberculeuse crasis uitgebarsten", dan kan men slechts eene symptomatische behandeling bezioen , welke, behalve dat daarbij de tuberculeuse bloedsmenging moet worden in aanmerking genomen, met die van de meningitis in het algemeen overeenkomt.

Ten opzigte van de therapie van de tuberculeus wor-

Sluiten