Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lijkheden , inzonderheid door drukking , de verrigtingen der hersenen te storen , daar deze bij den langzamen wasdom van den tuberkel zich naar de drukking kunnen voegen.

De hersenluberkel is geen voortbrengsel van ontsteking, zoo als de vezelstofuitscheiding in de tuberculeuse meningitis; hij wordt veeleer als eene algezonderde graauwe tuberkelkorrel , onder den invloed van eene eigendommelijke dyscrasie afgezet , welke afzetting eene des te geringere en steeds slechts uiterst beperkte hyperaemie vooronderstelt, hoe duidelijker deze dyscrasie is. Aan den hersentuberkel gaat dus geene uitgebreide hyperaemie, geene ontsteking, geene koorts, geen congestieturgor, geene in het oogvallende hersenprikkeling, geene zwelling der hersenen en geene hersendrukking , geen ijlen , geene zinsbegoocheling , geen braken , geen sopor vooraf. Dezelve kan zich veeleer zoo stil in de hersenen nestelen , dat de lijder niets hoegenaamd gevoelt , en de geneesheer niet een enkel verschijnsel van ziekte waarneemt.

Overweegt men daarenboven dat de hersentuberkel menigvuldige malen in de halfronden van de groote en kleine hersenen voorkomt, en dus in hersendeelen, welke aanmerkelijke drukking en vernietiging , wanneer deze langzajnerhand ontstaan , zonder in het oogloopende terugwerking verdragen , dan zal men het begrijpelijk vinden, dat er tuberculosis der hersenen zonder storingen in de hersenverrigtingen voorkomt , zoo als wij zelve herhaalde malen hebben waargenomen. Ofschoon dit nu echter dikwijls het geval is, volgt daaruit geenszins , dat het altijd het geval zijn moet. Doet namelijk de tuberkel zeer prikkelbare hersenen , zoo als zulks bij gevoelige personen en kinderen het geval is , aan . dan kan hij zelfs bij zijnen geringen omvang aanmerkelijke terugwerking ten gevolge hebben , welke zich door duizeligheid, hoofdpijn, braken, zinsbegoochelingen, ijlen en stuipen zal openbaren. Hetzelfde kan plaats vinden , wanneer onderscheidene tuberkels te gelijk worden afgezet, waardoor op de hersenen

Sluiten