Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verrigtingen kunnen ontstaan. De door eenen aanval van beroerte getroffen lijder gevoelt zich dns ook eenen tijd lang volkomen wel , uitgezonderd dat er eene onmiskenbare spierzwakte overblijft.

Door het groeijen van den tuberkel , door de daarmede gepaard gaande hyperaemie , inzonderheid echter door de rondom den tuberkel zich ontwikkelende roode hersenverweeking , ontwikkelt zich de reeds eenmaal verdwenen halfzijdige verlamming allengskens weder op nieuw; daarbij voegen zich stompzinnigheid , op eene vaste plaats gezetelde , aanhoudende hoofdpijnen, periodieke stuiptrekkingen , in zeldzame gevallen ook contracturen , en het lijden krijgt het voorkomen van eene hersenverweeking , met welke het ook wel wezenlijk gecompliceerd is, en waarvan het slechts door de verbinding met tuberculosis in een ander werktuig, inzonderheid in de longen of de watervaatsklieren , zeker kan onderscheiden worden.

Het beloop van den hersentuberkel is , ingevolge het gezegde , steeds slepend , en wanneer enkele waarnemers van acute hersentuberkels spreken , hangt dit slechts daarvan af, dat de hersentuberkel aan den eenen kant zeer lang bestaat , zonder door storingen in de verrigtingen zijn aanzijn te kennen te geven , en dat dezelve aan den anderen kant wezenlijk door drukking, vernietiging der hersenen, hyperaemie, bijgekomen acute tuberculosis meningum , en meningitis tuberculosa , onder oustuimige verschijnselen snel doodt , en dus het aanzien van een acuut lijden krijgt, ofschoon de genoemde verschijnselen geene gevolgen zijn van den pas ontstanen , maar van eenen reeds langen tijd bestaan hebbenden , doch niet vermoeden hersentuberkel.

De peripherische hersentuberkel breekt bij aanzienlijke grootte zeer dikwijls door de bastachtige zelfstandigheid heen, vestigt zich in het weefsel van het zachte vaatvlies en wekt daar, alsmede in het spinnewebsvlies, niet zelden eene hevige ontsteking op. Hierin ligt nu verder de oorzaak, waarom men aan den hersentuberkel dikwijls een snel beloop toeschrijft, hetwelk aan denzelven echter volstrekt niet toekomt.

Sluiten