Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De kanker werkt daarom nadeelig op de bewerktuiging en wordt voor dezelve gevaarlijk, omdat hij in het algemeen een vreemd ligchaam is , hetwelk ten gevolge van deszelfs omvang, eene aanmerkelijke drukking op voor het leven gewigtige werktuigen uitoefent , hetwelk ten gevolge van zijne verzwering het aangedane werktuig in het vernietigingproces medesleept , hetwelk ten gevolge van zijne eigene ontwikkeling stolbare stoffen aan de bewerktuiging onttrekt , en haar arm aan bloed maakt.

Daar echter de exsudaatkanker van het harde hersenvlies hoogst zelden eenen aanmerkelijken omvang bereikt, en in verzwering overgaat , zal hij op zich zelf slechts hoogst zelden doodelijk zijn ; want eene kankerachtige uitstorting op het harde hersenvlies , welke noch door haren omvang eene aanmerkelijke drukking op de hersenen uitoefent , noch door verzwering de aangrenzende weefsels vernietigt , noch door hare hoeveelheid de bewerktuiging van stolbare stoffen berooft , is eigenlijk gelijk aan eene uitstorting van vezelstof, aan eene ontsteking van het harde hersenvlies , en zal voor de bewerktuiging niet meer en ook niet minder gevaarlijk worden , dan deze.

Van het hoogste belang voor de onderkenning is de ■pathogenie van de kankerachtige uitstorting van het harde hersenvlies.

De kankerachtige uitstorting van het harde hersenvlies komt inzonderheid bij jeugdige personen , en nooit alleen , maar altijd met kanker in andere werktuigen gepaard voor , terwijl de kankerknobbel van het harde hersenvlies aan den hoogen ouderdom eigen is , en niet zelden een primair, op zich zelf bestaand lijden uitmaakt. Wij besluiten derhalve tot eenen exsudaaten niet tot knobbelkanker van het harde hersenvlies , wanneer te gelijk met de aanhoudende , omschreven hoofdpijnen in de streek van de wandbeenderen, de onderkenning van een kankerlijden in andere werktuigen , inzonderheid van de watervaatsklieren of van de lever bevestigd is, en wanneer de aangetaste persoon van jeugdigen leeftijd is.

Sluiten