Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De naar buiten woekerende en ichoreuse kanker doodt door verlies van sappen en vernietiging der schedelbeenderen onder al de verschijnselen van eene hectische koorts.

De kankerknobbel van het harde hersenvlies kan wel is waar, even als iedere kanker, in zeldzame gevallen in versterf overgaan , inkrimpen, versteenen en daardoor voor de bewerktuiging onschadelijk worden. Al deze gunstige uitgangen van den kanker vooronderstellen het verdwijnen van de denzelven voortbrengende bloedsmenging. De kankerachtige bloedsmenging verdwijnt echter gewoonlijk dan eerst , wanneer zij zich zelve heeft uitgeput en de hydropische bloedsmenging in hare plaats getreden is. De kanker sterft ten gevolge van de algemeene bloedarmoede , omdat het hem aan de noodige voedingsstoffen ontbreekt. Met den kanker bezwijkt echter ook de bewerktuiging voor de gevolgen der bloedontbinding. Het in versterf overgaan , inkrimpen van den kanker is dus, waar het in hoogst zeldzame gevallen plaats heeft , het gevolg van de algemeene ontmenging van het bloed en niet van een eigendommelijk proces van genezing.

Welken invloed de, inzonderheid door gebreken inde klapvliezen van het hart, voortgebragte aderlijke bloedsmenging op de kankerdyscrasie en derzelver voortbrengsels in staat is uit te oefenen , moet eerst door verdere waarnemingen bepaald worden. Dat de aderlijke bloedsmenging de tuberculeuse kan doen verdwijnen en de verweeking der tuberkels verhoeden , is boven allen twijfel verheven. Of echter de aderlijke bloedsmenging ook in staat is de kankerachtige te delgen , en het kankerachtig vormsel te dooden , en zoodoende tot deszelfs genezing iets bij te dragen, dit moeten wij des te meer betwijfelen , daar de kanker uit hoofde van zijne hoogere vatbaarheid voor bewerktuiging in staat is zijn bestaan met veel meer zelfstandigheid te handhaven, dan de tuberkel , en daar de kankerachtige en aderlijke bloedsmenging op verre na niet zoo zeer tegen over elkander staan , als de tuberculeuse en aderlijke bloeds-

Sluiten