Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hersenverrigtingen zal het voortbrengen. Het is derhalve duidelijk, dat er onder de als kanker opgegeven pseudoplasmata der hersenen ook zoodanige zullen voorkomen , welke volstrekt geene storingen in de verrigtingen voortbrengen en dus slechts aan de ontleedtafel, niet aan het ziekbed kunnen erkend worden.

Wanneer wij echter van kanker der hersenen spreken , verstaan wij daardoor dat bind-vezelig pseudoplasma , hetwelk met den kanker van het harde hersenvlies de meeste overeenkomst vertoont, of aan denzelven geheel gelijk is , en dus de eigenschap van kanker per excellentiam bezit.

De kanker der hersenen wordt even als die van het harde hersenvlies, in ee nen geinfiltr eer den oi de kankeruitstorting, en in eenen ?taauwkeurig begrensden of den kankerknobbel onderscheiden.

De geinfiltreerde hersenkanker is eene ontsteking van de hersenen met eene kankerachtige uitstorting. De door het ontstekingsproces in het hersenweefsel afgezette , aan eiwit rijke uitstorting gaat noch tot korrelhoudende cellen noch tot etterligchaainpjes over , maar zij wordt bewerktuigd tot een nieuw celligweefsel , hetwelk den exsudaatkanker vormt.

De exsudaatkanker der hersenen is dus eene door de kankerdyscrasie gewijzigde hersenontsteking en bij de klinische ontleding van denzelven moet deze omstandigheid steeds in het oog gehouden worden.

De geinfiltreerde kanker komt veel zeldzamer voor , dan de knobbelkanker en tusschen hem en het hersenweefsel bestaan er geene scherpe grenzen. Men komt veeleer allengskens en ongemerkt van de kankerachtige op de gezonde hersenzelfstandigheid. Gewoonlijk is hij over een groot gedeelte der hersenen uitgebreid. Somwijlen verkrijgen de hersenen door eene rijkelijke kankerinfiltratie eene eeltachtige digtheid en bieden sterk wederstand, zoo als reeds bij de sclerosis werd opgegeven.

Even als wij bij de ontleding van het kankerexsudaat van het harde hersenvlies op de ontsteking van hetzelve hebben opmerkzaam gemaakt, even zoo gelooven wij bij

Sluiten