Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het beloop van den geinfiltreerden hersenkanker is dien ten gevolge steeds slepend , noch door hevige koorts, noch door hyperaemie , noch door aanvallen van beroerte afgebroken , noch door die in het oog loopende nalatingen gekenmerkt, welke aan den vaatrijken en voor zwelling vatbaren kankerknobbel eigen zijn.

De uitgang van den geinfiltreerden hersenkanker is steeds doodelijk, en de dood volgt, nadat dezelve dikwijlsjaren lang bestaan heeft, onder de verschijnselen van marasmus der hersenen , waarbij zich menigvuldige malen onnoozelheid , stuipen , vallende ziekte , verlammingen voegen.

De pathogenie van den geinfiltreerden hersenkanker levert ons de voor de onderkenningsleer gewigtige daadzaak , dat hij , even als de encephalitis , inzonderheid oude personen aandoet. Een vergevorderde leeftijd , een afgeleefd ligchaam, een graauwachtig gele aangezigtskleur, verschijnselen van marasmus der hersenen, gelijktijdige kanker in andere werktuigen , inzonderheid in de huid , zullen met eenige waarschijnlijkheid het vermoeden doen ontstaan van het aanwezig zijn van eenen geinfiltreerden hersenkanker.

De voorzegging van den geinfiltreerden hersenkanker volgt uit zijne ontleedkundige eigenschappen. Hij kan lang bestaan, zonder vermoed te worden , zonder te dooden. Vroeg of laat doodt hij echter zeker, daar hij aan den eenen kant voor geene opslorping, versteening of zamenkrimping vatbaar is , aan den anderen over groote gedeelten der hersenen zich uitbreidt, en deze in eenen grooten omvang eeltachtig verdikt en tot hare verrigtingen ongeschikt maakt.

De therapie van den geinfiltreerden hersenkanker ligt in het hierboven gezegde opgesloten. Genezing van denzelven is niet mogelijk, en mogt zij eenmaal mogelijk zijn, dan zal zij niet uit deszelfs verschijnselen , maar uit deszelfs scheikundige eigenschappen moeten worden geput. Aan dezelfde verschijnselen liggen , zoo als wij juist ook bij den geinfiltreerden hersenkanker en bij marasmus der hersenen zien , verschillende ontleed- en scheikundige eigendommelijkheden , veranderingen in de hersenen , ten gronde. Wat zullen derhalve specifieke middelen uit-

Sluiten