Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de bewerktuiging voor, of zij is een vroegtijdig verouderen van de hersenen zelve , senium , marasmus cerebri praecox. In het laatste geval ontwikkelt zij zich zelden van zelve, door uitputtingen, inspanningen, dronkenschap, geërfde ligchamelijke gebreken, slecht voedsel , kommer , zorgen , enz. bevorderd , maar ontstaat meestal na ziekten van den geest met het karakter van opwekking , na herhaald delirium tremens , na peripherische beroerten en hersenontstekingen , enz.

Het langzame afnemen van de verrigtingen der zintuigen en van den geest, aanvallen van beroerte , en een van deze pathogenetische invloeden, nu en dan te voorschijn tredende, bevestigen derhalve de onderkenning van de hersenatrophie.

Behalve deze volkomene atrophiën der hersenen komen er ook gedeeltelijke voor, welke bijna altijd op eene secundaire wijze ontstaan.

Zij zijn of door ziekelijke aandoening van peripherische of centrale zenuwvertakkingen , of door verlies van zelfstandigheid na beroerten en ontstekingen voortgebragt , en in het laatste geval steeds met verharding van het geatrophieerde gedeelte verbonden.

Het is aan geenen twijfel onderhevig , dat sommige verlammingen van de atrophie der peripherische en niet van die der centrale eindvertakkingen der zenuwen uitgaan , zoo als het blind worden ten gevolge van oorspronkelijke atrophie van het netvlies, en de verlammingen der ledematen door loodvergiftiging , waarvan wij op het oogenblik gelegenheid hebben een geval waar te nemen , bewijzen.

De atrophie kan zich echter van de peripherie naar het centrum uitbreiden en zoo enkele hersendeelen aandoen.

Men kan zich voorstellen , dat de atrophie van het netvlies b. v. zich langs den nervus opticus tot de beddingen der gezigtszenuwen en de gestreepte ligchamen uitstrekt, en zoo verlamming van die deelen te weeg brengt, welke door deze hersenwerktuigen verzorgd worden.

Dat gedeeltelijke atrophiën ook beroerten en ontstekingen, hoofdpijn, duizeligheid, zwervende pijnen in de ledematen , stompzinnigheid , onnoozelheid , mierenkrui-

Sluiten