Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

standigheid is oorzaak , dat hersenatrophien dikwijls in den vorm van beroerten voorkomen , en dat men zoodanige beroerten geheel vruchteloos met aderlatingen bestrijdt, daardoor bloedontlastingen de ledige ruimte in den schedel onmogelijk verminderd , maar veeleer slechts vermeerderd worden kan , en de aandrang van het bloed naar de hersenen , om de ledige holte aan te vullen, des te onstuimiger moet plaats grijpen.

Waar wij dus uit de pathogenetische invloeden eene door atrophie voortgebragte congestie of beroerte vermoeden , wordt eene aderlating niet slechts te vergeefs verrigt , maar is allezins schadelijk.

De therapie van de hersenatrophie kent slechts twee aanwijzingen : ten eerste de hevigheid van den door de ledige ruimte noodzakelijk voortgebragten congestiven toestand door koude omslagen , door huidprikkels, waartoe wij inzonderheid ook de drooge en bloedige koppen in den nek brengen, door zachte resolventia, door koele dranken , door rust van het ligchaam en het gemoed , door eene strenge geregelde leefwijze te verminderen en denzelven onschadelijk te maken , en ten tweede den lijder door diaetetische middelen zoo lang mogelijk in het leven te behouden.

Dat de met de pathogenetische invloeden van de atrophie vertrouwde geneesheer door het afraden van het misbruik van sterke dranken , van bovenmatige inspanningen , van eenen uitspattenden, verzwakkenden levenswandel , enz. , in de gevallen , waarin naar zijnen raad geluisterd wordt, het voor den tijd verouderen van de hersenen en zoodoende de atrophie met hare verderfelijke uitwerkselen in staat is te verhoeden , is ligt te begrijpen, en levert ons andermaal het bewijs , hoe onbetwistbaar weldadig hij dikwijls met de eenvoudigste middelen tot heil van de menschheid en den staat kan werkzaam zijn.

Sluiten