Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ontkende reeds vroeger de mogelijkheid eener genezing van krommingen der ruggegraat, door bloote doorklieving der ruggespieren, door gueriïï verdedigd.

XVI. De doorsnijding van den sphincter ani, ter genezing van strictura ani, door eoyer (zie Traité maladies chirurgicales et des operalions qui leur conoiennent, T. X, p. 125) verrigt.

XVII. Genezing van luxatio femorix congenita door guerin door myotomia voorgesteld (zio Berl. Zeit. 1841, p. 882 (!)).

XVIII. De doorklieving der pees van den m. bi~ ceps en van het ligamentum laterale, ondernomen door h. w. beürend (16), ter genezing van genu valgum (binnenwaartsche kromming der knie).

Tot de oplossing dezer vraagstukken zal men het gemakkelijkst geraken , uit het door gezamenlijke geneeskundigen naar waarheid medegedeelde resultaat hunner onderlinge waarnemingen en opmerkingen. Ik koester de stellige overtuiging, dat op dit beginsel de verdere uitbreiding en toepassing eener, in derzelver gevolgen zoo hoogst gewigtige leer rust. Van deze gezigtspunten uitgaande, is het, dat ik na meermalen in de gelegenheid te zijn geweest inet mijnen geachlen vrienden collega, den Heer g. taapken jr. , Med. Chir. et Art. Obst. doctor alhier, spierverkortingen en daardoor secundair ontstane distorsien met gunstig gevolg te behandelen, het volgende ter nedcrschrijve, ten einde zoo mogelijk ook iets by tc dragen tot do oplossing van eeuige der voorgestelde vraagstukken. Het zy mij vooraf nog vergund, den lezer te herinneren, dit geschrift niet

(16) Berl. Central. Zeit. 1841 , p. 882.

Sluiten