Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

als cene volledige verhandeling over spierverkortingen le beschouwen, vermits hetzelve niet dan eenige onderzoekingen naar den aard en de oorzaak van tegennatuurlijke spierzamentrekking en een getrouw verhaal van eenige verrigte pees- en spierdoorsnijdingen met daarbij gedane opmerkingen behelst.

§ 1.

Ten einde meer bepaald den juistcn omvang en het hoog belang van die lak der heelkunde, welko in het woord Tenotomia (en Myotomia) ligt opgesloten , zoomede van derzelver uitvoering ter genezing van een aantal gebreken, op te geven , wordt vooraf eeno beschouwing van het wezen en de oorzaken dier gebreken (meer algemeen Contracturen genoemd) gevorderd.

Het is om die reden, dat ik het niet ondoelmatig heb geacht, eene zoodanige aan het meer praktische gedeelte onzes onderwerps te doen voorafgaan.

Zoowel toch in een diagnostisch als therapeutisch opzigt, is het onbetwistbaar noodzakelijk, zoowel do ziektekundige ontleedkunde als de aetiologie der contracturen nategaan en naauwkeurig toe te lichten. Het is derhalve te bejammeren, dat de ouden dezo punten niet do minste aandacht hebben geschonken. Bij hen werd de pathologische anatomie in het oog vallend verwaarloosd, terwijl zij inmiddels eene der zekerste en belangrijkste bronnen is, waaruit wij opheldering en een zeker rigtsnoer voor onze toekomstige therapie kunnen putten. Bij hen hadden do verjaarde regten van hetgeen men ervaring, on-

Sluiten