Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

» in alienat mutatae permanent (Sauvages , Nosolog. » method. Loxarthrus)."

Do gevoelens van hippocrates waren dus, dat do voorvoelsbeenderen niet eigenlijk uit het gewricht waren verplaatst, maar dat slechts de oorspronkelijke verbinding derzelve gestoord was, en zij zelve min ot' meer verdraaid waren. Het blijkt echter niet, welke de oorzaak dier verdraaijing was.

§ 2.

Het zoude overtollig zijn, te dezer plaatse in het breede de gevoelens uit een te zetten van hen, dio geschreven hebben over den aard en de oorzaak der verkrommingen en wanstalligheden, welke het onderwerp van mijn opstel zullen uitmaken , nadat dit gedeelte door den kundigen en met roem bekenden little (18), even naauw keurig als oordeelkundig is afgehandeld. Ik zal dezelve derhalve grootendeels met stilzwijgen voorbijgaan , want een uitgebreid overzigt daarvan te geven, zoude in vele opzigten eene nuttelooze herhaling zijn van little's arbeid , welke evenveel blijken van grondige zaakkennis als van veel omvattend oordeel en ijver bevat. Wij zijn den geleerden schrijver dank schuldig voor de belangrijke bijdrage, die hij aan de nieuwere chirurgie geschonken heeft. Het was voorwaar een hoogst gelukkig denkbeeld, om de verschillende mecningen der heelkundigen naauwkeurig te onderzoeken, met elkander te vergelijken, scherpzinnig te beoordeelen, en ze eindelijk ter bevordering onzer physiologische en pathologische kennis

(18) Verhandeling en er den klompvoet enz. uit het Engelsch. s'Gravenliage. 1840.

2

Sluiten