Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nigen verstaan, de onregelmatige werkdadigheid der onwillekeurige spieren , terwijl zij met het woord Convulsio (stuipen, kramptrekkingen) meer in het algemeen, de onregelmatige zamentrekkingen der willekeurige spieren bedoelen (37).]

Tonisch nu is deze kramp, wanneer de zamentrekking langdurig is, of in het geheel niet door ontspanning wordt vervangen; clonisch, wanneer zamentrekking en ontspanning gedurig met elkander afwisselen. De laatste vorm kan nogtans gemakkelijk tonisch worden (38), zoo'dat beiden in den aard der zaak geen wezenlijk verschil opleveren, trouwens evenmin als zij van Tremor onderscheiden zijn, in dewelke de zamentrekking en verslapping naauwelijks merkbaar zijn en ieder oogenblik afwisselen. De verwijderde oorzaak van kramp ligt altijd in het zenuwstelsel , zoodat deze aandoening dan ook door de meeste schrijvers, en teregt, tot de Neuroses of zenuwziekten gerekend wordt.

Ontegenzeggelijk kan tot deze onwillekeurige spierzamentrekking door verschillende omstandigheden aanleiding worden gegeven , doch is het noodig, dat deze altijd vooraf de peripherische- of centraaldeelen van het zenuwstelsel aandoen, en van hier zich op eene nog onbekende wijze op sommige bewegingszenuwen overplanten en zonder lusschenkomst van den wil, zekere spierzamentrekkiug ten gevolge hebben (Leer der reflexbeweging).

(3j) Vergl. die Medic. Praxis, Dl. II, p. 554. (crawfobd, Cyclopaed. of pract. medic. 1837.)

(38) Zoo wordt de door clonische kramp aangedane spier ten gevolge der aanhoudende zamentrekking, werkeloos met betrekking tot haar vezelachtig weefsel en blijft voortdurend in eene staat van spanning (Ionische ContractieJ,

Sluiten