Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bij voorkeur, aan kramptoevallcn, weshalve aretaeus (Lib. V.) reeds zeide: »Mulieres nervorum distentionihus magis opportunae sunt quam viri."

Kortom, alle omstandigheden, welke door aandoening der hersenen, eenen ziekelyken toestand van de vermogens en de verrigtingen van het zielenleven in het algemeen en van het bewustzijn in hel bijzonder te voorschijn roepen, zullen aanleiding tot krampen kunnen geven, b. v. uitgestrekte zenuwpijnen, wonden der aponeuroses, hevige pijn bij verlossingen (Ecclampsiae), sommige gassoorten, zoo als waterstofgas, Acidum phosphorosum , kolendamp, enz.

Het spreekt van zelve, dat bij deze verhinderde of wel vernietigde zielsverrigtingen, niet tevens de prikkelbaarheid der spieren gestoord of opgeheven moet zyn , wanneer kramp zal ontstaan, b. v. groote doses

zekeren dag van de school huiswaarts keerende, op de straat in Convulsiën verviel, en daar zoo lang liggen bleef, totdat een voorbijganger hem opnam en naar huis bragt. Van dien tijd af hebben deze toevallen zich dagelijks bestendig herhaald. De twee andere lijders (zeven en zes jaren oud), bootsten hunnen oudsten broeder gedurig in den aanval na, waarvan het gevolg ten slotte was, dat ook hen hetzelfde toeval trof. Ik verordende nu poeders uit : Sulphat. Cupro - Ammoniac. Gr. vi en puk'. Sacchari Dr. x (u. f. pulv. n°. xxx, om daarvan dagelijks vier aan dezelve toetedienen) en uit Subcarbunat. Ferr. Unc. ij en pu.lv. Cort. Aurantiorum Dr. ij Cdriemaal daags een eijerlepeltjej waarbij ik nog eene infusio rad. Valcriari. voegde. Desniettemin verwacht ik in dit geval meer van eene direct psychische kuur, in welk gevoelen ik door den Hoogleeraar de la faille versterkt werd , toen ik Z. E. H. G, korten tijd daarna (op verzoek van den vader) over de onderhavige ziektegeschiedenis raadpleegde.

Sluiten