Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zoo verhaalt Dr. gobée (50) eenen man, die uit West-indiën naar Harderwijk teruggekomen was, voor de dienst te hebben afgekeurd, bij welken, na eene aderlating der linker vena mediana (waarvan het kleine natuurlijke likteeken nog zigtbaar was), eene contractuur van de vier vingers dier hand ontstaan was.

Niettegenstaande zich kort na de aderlating geene pathologische verschijnselen vertoond hadden, en d« ader, volgens 'smans zeggen, in een paar dagen gesloten was, ontwikkelde zich langzamerhand de contractuur der vingers, welke zóó verergerde, dat de lijder uit dien hoofde uit de West-Indien moest teruggezonden worden. — Het is niet ongegrond hier eene incisie of gedeeltelijke verwonding van den nervus ■medianus aantenemen. Ware dezelve geheel doorgesneden, dan zoude geene contractuur, maar eene verlamming, zoo als de Heer gobée teregt aanmerkt, moeten gevolgd zijn.

§ 15.

Na deze uitvoerige beschrijving zal het dan wel geen' twijfel meer lijden, of de klompvoet en soortgelijke misvormingen zeer dikwijls in verband staan met ziekten van de Centra nervosa, hebbende dan ook vele schrijvers het bestaan van zoodanige gebreken in eene menigte van gevallen, ter zelfder tijd met hersen- en ruggemergziekten aangetroffen (51).

(50) Pathologische studiën, Utrecht 184^, p. 120.

(51) Vergl. onder anderen f. iöhrer , Ueher die Natur und griindliche Ileilung der Klumpfiisse. (Oesterr. med. Jahrob. Sept. l84l-)

Sluiten