Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Behalve bij die contracturen, welke gevoegelijk idiopatische genoemd kunnen worden, en welke door plaatselijke ontsteking (scrophuleuse en rheumatische Arthrocacen vooral) verwonding of organische veranderingen in het weefsel der zachte deelen worden veroorzaakt, is dit duidelijk in het oogvallend. Immers, dat zoo dikwijls verkrommingen der voeten (zie de gevallen 1, II, III, XI, XIIj gelijktijdig met scheelzien, stamelen, Talimanu*, ja zelfs met contractie van alle spieren der eene ligchaamshelft (zie de gevallen III en XVIII) heslaan, is een afdoend bewijs tegen het gevoelen van hen, die de spierverkorting altijd als eene bloot - idiopathische aandoening willen aanmerken, en pleit overigens voor het aanwezig zijn eener diathesis tpatmodica (sit venia verbo!), aangezien alle opgenoemde toevallen het bestaan eener gemeenschappelijke oorzaak verraden. — Vraagt men echter hierop, hoe het dan komt, dat somwijlen slechts enkele spieren (zoo als b. v. bij Pes equinus dikwijls slechts de gastrocnemius) aangedaan zijn, daar toch, indien derzelver zamentrekking of kramp het gevolg eener ziekelijke aandoening der hersenen of van het ruggemerg ware, alle spieren in gelijke mate , of althans tegelijker tijd moesten zijn gecontraheerd , dan antwoorden wij, dat slechts dan kramp van enkele deelen ontstaat, wanneer de ziekelijke aandoening zich slechts tot een gering gedeelte der hersenen of van het ruggemerg bepaald heeft. Welk deel dit nu zijn zoude, kunnen wij niet ophelderen. Wanneer men nog verder in de ziektekundige ontleedkunde zal zijn gevorderd, zoude dit punt welligt eenigermate meer voldoende kunnen worden toegelicht (52).

(5a) Volgens de proefnemingen van ed. kncklhardt (Vebcr

\

Sluiten