Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zelve eene onevenredigheid lusschen extensores en flexores wordt te weeg gebragt. De activiteit en het zamentrekkingsvermogen wordt bij beiderlei spieren niet in dezelfde mate hersteld, maar is sterker bij de aan massa uitgebreider' flexores. Nu is derhalve het evenwigt tusscben een meerder of minder aantal spieren, welke in haren aard antagonisten zijn, verbroken, omdat de eene klasse van spieren, over de andere een overmagt hebbende, het deel naar hare zijde trekt. De verschijnselen zijn trouwens dezelfde, moge de oorzaak van dit verbroken evenwigt, aanvankelijk Spasmus of Paralysis zijn geweest. Wanneer namelijk iemand aan Paresis of Hemiplegia lijdt, verdwijnt deze toestand wel is waar van lieverlede, doch de eene of andere contractuur b. v. Strabismus, Talimanus blijft terug (zie geval XVIII.) (63).

(63) Little (t. a. pl. p. 199) deelt een ziektegeval mede , veroorzaakt door Paralysis, en betreffende eenen knaap van 10 jaren, die tijdens het tandenkrijgen , nadat hij geloopen had, zonder voorafgaande verschijnselen, geheele Paralysis van de bovenste en onderste ledematen gekregen had. Binnen een jaar verdween de Paralysis in de armen en het regterbeen , maar het linkerbeen bleef lam en werd gecontraheerd, waarop eene deformiteit volgde , die langzamerhand zoo toenam , dat de voet dermate naar binnen gebogen was , dat hij naar den anderen toegekeerd, eenen regten hoek met het been maakte, terwijl de geheele zool en de ondervlakte der teenen geheel naar boven gekeerd waren.

Volgens ollivier (Traité de la moëlle épinière et de ses maladies II, p. 709.) treft men dikwijls eene paralytische zwakte der spieren tegelijk met contractuur van dezelve aan , en muller (Handb. d. Physiolog. d. Menschen. Bd. II, p. 82.) heeft zelfs contractuur der gastrocnemii met alrophie van

Sluiten