Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

corporis) r om vreemde ligchamen in te voeren (respi ratio, het opnemen van voedsel) of derzelver indringen te verhoeden ^b. v. het sluiten der glottis bij de deglutitio) of eindelijk om onbruikbaar gewordene stoffen weder uit te scheiden (urina, faeces ez.), weshalve hetzelve door eisenman;* zoo veel beteekenend »Stelsel van het Instinct" wordt genoemd. Het zal derhalve niemand redelijkerwijze verwonderen , dat dit stelsel in eene volstrekt omgekeerde verhouding met het cerebro - spinaal stelsel staat; want wij zien het excitomotorisch of instinctuële stelsel in diezelfde mate terugtreden, waarin het cerebro - spinaal stelsel ontwikkeld wordt, en omgekeerd (65).

Want 1°. Bij de lagere dierklassen en bij de menschelijke vrucht zijn alle bewegingen slechts opgewekte of gereflecteerde. Wanneer echter in lateren tijd de hersenen meer ontwikkeld zijn, worden deze bewegingen willekeurig of spontaan.

2". Bij jonggeborenen (neonati), treden de excitomotorische verschijnselen meestal. sterker te voorschijn; want ieder vreemd ligchaam, hetwelk aan den mond des kinds wordt gehouden, wekt zuigen op, en ieder voorwerp, hetwelk de hand van hetzelve aanraakt, brengt een geëxciteerd sluiten van dezelve te weeg. — Wij zien derhalve oorspronkelijk het excitomotorisch stelsel of het instinct voor-

(65) De proeven van longet (medegedeeld in de Comptes rendus de l'Académie des Sciences 1840, 28 Decembre.) hebben geleerd, dat de reflexieve eigenschappen van het ruggeraerg bij volwassene dieren der hoogere klassen veel geringer zijn dan bij jongere of minder volmaakte diersoorten.

Sluiten