Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ue gewigtvolle eigenschap tot rcgthoiulcn des ligchaams, aan het grooter aantal zenuwen, waarmede deze spieren voorzien zijn en eindelijk aan de groote prikkelbaarheid j welke dezelve in lateren leeftijd bezitten, omstandigheden derhalve, die voldoende zijn om eene bijzondere vatbaarheid of receptiviteit dezer spieren voor uitwendige prikkels te kunnen aannemen, even als vrij zeker de stertio - cleidomastoidcus, wegens het aanmerkelijk aantal tot ademhaling dienende zenuwen, waarmede hij voorzien is, bijzonder dikwijls voor krampachtige zamentrekking vatbaar is. Ik bedoel hiermede natuurlijk het geval van Cajtut ohstijmm, waar aan de eene zijde, de spierkracht vermeerderd is, terwijl zij aan de andere zijde regelmatig is: het evenwigt tusschen de antagonistische spieren nu verbroken zijnde , wordt het hoofd dien overeenkomstig naar ééno zijde of scheef getrokken. Op het geval, waar Caput obstipum het gevolg eener verminderde spierkracht der eene zijde is, kan deze groote prikkelbaarheid niet van toepassing zijn. De Spierkracht aan de andefe zijde, is, zoo als wij meermalen betoogden, wel sterker, maar alleen met betrekking tot de antagonisten; absoluut is zij natuurlijk.

Daarenboven leeren ons nog de dagelijksche opmerkingen , dat de flexores, bijaldien de wil gcenen invloed Op dezelve oefent, van nature op de extensores een overwigt hebben; hiervan levert reeds het foetale leven een bewijs op , te weten : in de halfgebogene rigting der ruggegraat, in den stand der voeten, in den bouw 'der borst en in de trage en achterlijke ontwikkeling der knieschijf. Een negatief argument, zoo wij het aldus mogen noemen, is nog te vinden in de poging, welke de extensores somwij-

Sluiten