Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op neder, dat de groeikracht der beenderen door de meerdere of mindere spankracht of den tonus der spieren gewijzigd wordt. Doch op welke wijze is zulks te verklaren ? Waarom zal bij krachtiger' spierbeweging de voeding in de beenderen levendiger en krachtiger zijn en omgekeerd?

Wel is waar, wij weten , dat de traanafscheiding bij doorsnijding van den n. lacrymalis vermindert, dat de speekselafscheiding bij verlamming van den nervus facialis ophoudt of minstens in geringere hoeveelheid plaats heeft, doch kan in alle die gevallen desgelijks de nervus sympathicus ziekelijk zijn aangedaan. Dat na eenen hevigen schrik een rijkelijk zweet uitbreekt, is volgens den Hoogleeraar sebastian (69) mede nog geen stellig bewijs voor het bestaan van een direct verband tusschen cerebro-spinaal en gangliën stelsel; want de vermeerderde afscheiding van zweet zoude ook zóó kunnen verklaard worden , dat door den plotselijken schrik eene stoornis in de functie van het hart en diensvolgens in de circulatie ware te weeg gebragt, waardoor eene passive congestie in de gangliën van den nervus sympathicus zoude kunnen ontstaan, die, als vreemde prikkel, dit zweet heeft voortgebragt.

§ 23.

Little zegt (70), dat iedere contractie, moge zij secundair door verlamming der antagonistische spieren, of oorspronkelijk door de onwillekeurige zamentrekking van de andere spieren ontstaan zijn, gewoonlijk verge-

(69) t. a. pl. § 5i6.

(70) t. a. pl. p. 21.

Sluiten