Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fjlkeks zoude zijn nagevolgd. Naderhand prezen heister , ulhooru en sharp haar wederom aan , en nadat ook van solingejt, boijer, bell, cooper , most

en dupuïtren haar met glanzend gevolg uitgevoerd hadden, paste de geniale dieffenbach op dezelve de huidoverplanting toe, hetwelk nogtans door strosieijer's gelukkige uitvinding overbodig is geworden, (z. v. ohsenoort , Operatioe heelk. 1835, p. 471.)

Wat de door celsus, zoo als ik zeg, reeds beschreven peesdoorsnijding belangt, ook zij verviel weldra weder in de vergetelheid, waaruit thilekius haar in het jaar 1789 terugriep, om ze aan te wenden bij de pees van Achilles, ter genezing) van buiten- en binnenwaarts gekeerde voeten, waarna zijn voorbeeld door sartorius , MiCHAëns en delpegh , door den laatsten echter met ongunstige resultaten, gevolgd werd. Door jörg werd deze kunstbewerking onbepaald verworpen, doch ten onregte ; immers de gronden door hem tot staving' van zijne meening bijgebragt, ;waren door de ondervinding gelogenstraft, vermits de operatie bij zeer langen tijd geduurd hebbende gebreken de gunstigste uitkomsten opgeleverd heeft. Ik lees zelfs in froriep's Notiz. (n°. 221 Junij 1839, p. 336), dat deze oudere operatie van den klompvoet naar delpech , in 1835 door Dr. smith (86) met gewenscht gevolg verrigt is, bij een kind, hetwelk drie weken oud was. Nadat de huid en de pees van Achilles doorgesneden waren , werden de voeten van den kleinen lijder aan zich zelve overgelaten, zonder dezelve door eenigen toestel of door bandages in bedwang te houden. De voet

(86) Americ. Journ. af med. sctcnce. Nov. i838.

Sluiten