Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

instrument weder tegen de voorste oppervlakte van liet te doorklieven deel (welke rigting ook gevoegelijk terstond kan worden aangenomen) en doorsnijde hetzelve, door het mesje van het heen af te drukken , onder teruggaande en zagende beweging van binnen naar buiten, terwijl hij met den daarovergelegden duim van dezelfde hand, eene drukking op do huid en de spier of pees uitoefent.

Aan een eigendommelijk krakend geluid (tonus crepitans), alsmede aan het oogenblikkelijk ophouden der sterke spanning waarbij door den helper, die het deel extendeert, eene zigtbare en voelbare verandering in den stand der deelen wordt waargenomen , bemerkt men dat de doorklieving volkomen plaats heeft gevonden. Deze geheele doorsnijding (bij pezen vooral) is onmisbaar, indien men van do Tenotomie enz. wezenlijk nut wil trekken. Wanneer derhalve het bovengenoemde gekraak niet gehoord wordt, is het zeer waarschijnlijk dat de pees niet geheel is doorgesneden, hetwelk nogtans van hel hoogste belang is, want de gedeeltelijke insnijding is vruchteloos, ja wanneer de peeseinden slechts door eenen dunnen, smallen draad of vezel aaneengehecht blijven, mislukt de operatie zeker. Eveneens verdient de belangrijke opmerking van aciier (90) behartiging, dat wanneer een versch likteeken in eene pees door terugtrekking der spier vaneengereten wordt, de hereeniging der

overzijde eene tweede punctuur in de huid te maken, daar deze even spoedig als de eerste geneest, zal men echter bij het inachtnemen der voorgeschrevene regels in geen geval meer dan één insteekpunt behoeven te maken.

(90) Diss. etc. Paris 1834 > u". 112. — Frorikp, Neue Notiz. etc. n°. 91 Bd. V. Jan. i838, p. 48.

Sluiten