Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en weefsel is; hier zij de operateur bedacht, zoo min mogelijk de huid te beleedigen, terwijl hij zich beijvere, de pees volkomen te doorsnijden, vermits een minder geoefend heelkundige in die gevallen het er al spoedig voor houden zal, den tendo geheel te hebben doorkliefd, terwijl hij nogtans door cenige dunne vezelen vereenigd kan zijn, waardoor de operatie nimmer kan gelukken. — Het bloedverlies is bij deze kunstbewerking veelal uiterst gering, zoodat slechts een enkele druppel bloed zigtbaar wordt. — Terstond nadat de operatie volbragt is, moet men de toetreding der dampkringslucht beletten, door op het kleine huidwondje cene smalle strook kleefpleister te leggen. Is de bloeding eenigzins sterker, dan kan men een ligt drukkend verband, b. v. eene compres over de hechtpleister door een verband of zwachtel bevestigen. Zoo er Ecchymoses op de huid bij de doorgesnedene spier of pees bestaan, kan men de compres met koud water bevochtigen.

Toevallen, na de doorsnijding, voor welke men weleer cene zoo groote vrees koesterde, zyn zeldzaam ; de kleine huidwond geneest in den regel op den tweeden dag per primam intentionem, en is niet grooter dan eene naaldsteek; de likteekens zijn zoo klein, dat iemand, die bij de operatie niet tegenwoordig is geweest, de plaats, waar de punctie geschied is, niet zoude ontdekken. Met enkele uitzonderingen (zoo als bij nerveuse, gevoelige gestellen) vertoont zich derhalve na de operatie niet het minste bewijs van pijn , onrust, koorts of eenige andere stoornis, zoodat de lijder volkomen gezond schijnt te zijn.

Sluiten