Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden voorgetrokken. Dat echter de verlenging der verkorte pees of spier wel degelijk mede op een organisch proces berust, derhalve niet alleen dynamisch kan verklaard worden, is in tegenstelling van stromeijer's denkbeelden reeds (§15 noot 53) °eenigermate door ons uiteengezet (zie wijders § 37). Dit geschilpunt leidt ons als van zeiven tot de vraag: » Op welke wijze en door welk proces geschiedt de organische hereeniging der doorgesneden peeseinden (95) ?» (Men meende tot hiertoe dat het genezingsproces na de Tenotomie berustte op het uitzweeten eener calleuse stof, waardoor de peeseinden aan elkander werden gehecht, en welke taaije zelfstandigheid, na van lieverlede de noodige consoliditeit te hebben verkregen, vóór derzelver geheele verharding, zoude kunnen worden uitgerekt en verlengd.)

De oplossing dezer vraag is echter door von aiimon (96) op een allezins voldoende wijze ondernomen.

; 9 ) Het ontbreekt voor als nog aan nasporingen omtrent het genezingsproces na de Myotomie. Aan baumgarten (Das Schielen und dessen operative Behandlung nach eignen Beobachtungen und Erfahrungen , wissetischafdich dargestellt. Leipzig 1841. Cap. VII, p. 45—48) alleen moet men de verdienste toekennen onze wetenschap te hebben verrijkt met de naauwkeurige kennis van de physiologie der Myotomia ocularis, daar het mij overigens nog niet bekend is, of anderen over dit onderwerp waarnemingen hebben gedaan (zie verder § 3,). Wij hopen dat de ervarene pirogoff , die ons omtrent de physiologie der Tenotomie (even als von ammon) alreeds 200 voortreffelijk heeft ingelicht, deze zijne proeven weldra ook tot het physiologisch proces bij de genezing van doorgesneden spierbundels (Myotomia) zal uitstrekken.

(96) F. a. ab ammon , de Physiologia tenotomiae. Dresdae 1837. Zie ook frorjkp, Neue Notiz. n°. 78 nov. i837 p. 188, 192.

7

Sluiten