Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wel uit beide peeseinden, doch iaat zich de wijze, waarop zij zich naderhand hereenigen, tot nog toe op geene voldoende wijze opgeven. Is echter de hereeniging eens volkomen, dan verliest de nieuwe veerkrachtige zelfstandigheid langzamerhand derzelver vaat- en bloedrijke structuur, wordt met iederen dag vaster, en spoedig wordt de aanvankelijk halfdoorschijnende lymphatische uitzweeting vervangen door eene gelijkmatige zelfstandigheid, welke oogenschijnlijk geene andere natuur dan het normale peesweefsel verraadt. Dit nieuw gevormd weefsel is echter nog in geene deele volkomen tendineus; niet alleen onderscheidt het zich van de oude peeszelfstandigheid , door de eenigermate onregelmatige plaatsing en de mindere gladheid der peesdraden, maar ook door deszelfs meerdere vastheid en donkerder kleur. Een zigtbaar verschil in dikte bestaat wél, doch de ondervinding heeft overvloedig geleerd dat de verrigtingen der nieuwgevormde tusschenstof op den duur in allen deele aan die der gezonde pezen gelyk zijn, zoodat de vrees van diegene, welke de Tenotomie afraden, omdat zij van meening zijn, dat de aaneengroeijing der peeseinden niet sterk genoeg is, ten eenenmale blijkt ongegrond te zijn. Iutusschen mag het van den anderen kant niet worden voorbijgezien , dat de bewegingen der nieuwe stof in den beginne minder gemakkelijk worden volvoerd, omdat eensdeels hare structuur minder rekkelijk is en zij anderdeels van de onderlinge volkomene reunio afhankelijk is. Wanneer zij echter de noodige vastheid of consoliditeit verkregen heeft, hetwelk bij gunstig verloop, volgens vorr ammon in eenen tijd van 7—10 dagen het geval zoude zijn , is het genezingsproces als geëindigd te be-

Sluiten