Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zei ven toegestemd, want lüj heeft dein zijne eerste verhandeling gegevene voorschriften , om met de uitrekking niet voor den tienden of veertienden dag to beginnen, in zoo verre terug genomen, dat hij thans, edoch slechts bij kinderen beneden het jaar, reeds op den derden dag den Extensieloestel aanlegt.

dieffe>bach (116) beweert, dat de stelling van hen, die de plotselijke Extensie verdedigen, omdat daardoor de nieuwgevormde middenstof veel breeder zoude worden, op geheel valsche gronden rust, omdat bij hooge graden van pes Equinus of Caput obstipum de spieren dikwijls vele duimen uiteenwijken, terwijl niettemin na de genezing de nieuwgevormde interstilieele zelfstandigheid slechts weinige lijnen lang is. Een terugblik op de resultaten door von ammon bij zijne proefnemingen verkregen (§ 36) doet ons daarentegen zien, dat het onnoodig is de doorgesneden peeseinden met elkander in aanraking te brengen , opdat zij zich hereenigen. Dit geschiedt ook dan nog, wanneer de uiteinden der pees van het begin af verwijderd worden, en wel door middel der nieuwgevormde peesstof. Immers moet ten allen tijde de lymphatische uitstorting, uit beide doorgesneden peesvlakten, zich ontmoeten, daar de rigting der ongekwetste peesschede (zie § 34 noot 93) eene zoodanige is , dat zij de lengteas van beide peeseinden dezelfde doet zijn. — Dat deze omstandigheid aan delpecii onbekend was, blijkt onder anderen uit een voorschrift, waarop hij voor de nabehandeling

(116) Ueber die Durchschneidting von Muskeln u. Sehnen. Berlin i84'» P- 209*

Sluiten