Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

distorsie en misvorming der beenderen) door (in— en uitwendige) therapeutische hulpmiddelen kan bestreden worden. Lij voorkeur hebben deze laatste eene nuttige strekking op scrophuleuse en rheumatisehe distorsiën, zoo als dit reeds ter loops door ons is vermeld (zie p. 3, noot 3).

De hierachter medegedeelde waarnemingen (XIY» XIX) bevestigen overigens derzelver heilzame werking. Inzonderheid zijn het de Hydroïodas potassae en het oleum Jecoris Aselli, welke eenen heilzamen invloed op deze klasse van gebreken oefenen.

Bij de syphilitische spierzamentrekkingen (zie p. 39, noot 43) is desgelijks de operative Orthopae— die in den regel overbodig, bijaldien men slechts tijdig genoeg inwendige middelen aanwendt. Ricord (124) heeft in deze gevallen, de syphilitische contractuur, door een vijf— tot zesdaagsch gebruik van de Hydroïodas potas-sae bestreden.

Bij little (125) zijn even zoo vele gevallen van hysterische contractie (zie pag. 39, noot 44) te vinden, welke, daar Spcixmus de eenige oorzaak des gebreks was, zonder operatie, niet dan door het gebruik van Setquicarhonag ferri en van een versterkend voedsel, met gunstig gevolg bestreden werden. Door denzelfden schrijver (126) wordt nog een geval van peg Fam# acquisitiu-, bij eenen jongen van negen jaren medegedeeld, welke gedurende eenen aanval van Croup ontstaan zijnde, genezen werd door de applicatie van een warm bad en van zes bloedzuigers op de columna spinalis tusschen de sca~

(124) Bulletin de thérap. Livr. 1 , 2. 1842,

(125) t. a. pl. p. 219.

(126) t. a. pi. p. 225.

Sluiten