Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ijzer voor, waartegen de patiënte zich in den aanvang met alle kracht verzeitede, doch eindelijk aan de rede gehoor gaf. Nadat dit middel in een tijdsbestek van 10 dagen vier malen, op eenigen afstand der wervelzuil beproefd was, vertoonde de verlamming eene zigtbare verbetering, die thans onder het afwisselend gebruik van het Strychnium (.Acet. Strychnii gr. iv , Alcohol 5i, Aq. Cinnam. 5 m. s. 2 m. d. 15 druppen); en het plaatsen eener groote seton op den rug steeds toenemende is, zoodat ook de menstruatie weder normaal is.

§ 46.

Ik veroorloof mij dan ten laatste de mededeeling van de navolgende waarnemingen , bij welke ik echter getracht heb de meest mogelijke kortheid in acht te nemen, ten einde in geene onnoodige'herhaling te treden van reeds door mij behandelde physiologische en practische punten. Daar deze het waren , welke ons bij de behandeling der volgende gevallen leidden, zal ik zonder alle verdere gevolgtrekkingen of beschouwingen, welke nog uit de te vermeJdene ziektegeschiedenissen zouden kunnen afgeleid worden en voortvloeijen, of zonder mij in verdere onderzoekingen ten aanzien der aëtiologische of practische omstandigheden der contracturen over het algemeen in te laten, slechts een zakelijk uittreksel laten volgen der onderscheidene behandelde ziektegevallen, bij welke de Teno- en Myotomie steeds verrigt is door den Heer g. taapkew jr. Med. Chir. et Art. Obst. Dr. alhier.

Sluiten