is toegevoegd aan je favorieten.

De spierzamentrekking en derzelver genezing in het bijzonder toegepast op de verkrommingen der voeten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geringen graad met Ptellitmtu behebt. Do temperatuur der huid van de aangedane deelen is veel lager en bij eene op dezelve uitgeoefende drukking met de hand klaagt de lijder over eene pijnlijke gewaarwording. Dat de verwijderde oorzaak der ziekte in de organen van het kanaal des ruggemergs wezen moest, konde ik naauwelijks betwijfelen. Niet alleen wettigden de opgenoemde gebreken deze gedachte, maar ook de omstandigheid, dat de lijder vroeger eene krachteloosheid in deszelfs bovenste extremiteiten ondervonden had, waardoor hem alle dienst van dezelve ontzegd was. Deze paralytische toestand is echter later verdwenen en wel onbegrijpelijkerwijze van zelf. — De tendo Achillü, de jlexoret digiti secundi, tertii et quarti en aan den linker voet daarenboven nog de aponeurosis plantarif werden op de gewone wijze doorkliefd. De pees van Acliilles van den linkervoet was buitengemeen hard en bood eenen aanmerkelijken tegenstand aan het mes. Des avonds werd de Extensietoestel aangelegd en daarmede veertien dagen lang onafgebroken voortgegaan. Nu vertoonde zich exconatie, die eenige interruptie met de uilrekking noodzakelijk maakte.

De lijder klaagde over eenige pijn onder den bal des voets; deze was rood en werd gewasschen met Spiritus Vini Camphoratus. Twee dagen daarna openbaarde zich in dit gedeelte vochtgolving. Na eene insnijding ontlastte zich eene groote hoeveelheid dikke, geelachtige etter, met groote verlichting der pijn. Toen deze incisie genezen was, werd de Extensie voortgezet, doch de voet konde niet verder gebragt worden dan in eenen hoek van 80°, daar