Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de hiel, gedurende den tijd, dal wij de machine afgelaten hadden, wederom opgetrokken was; vermits de nieuw gevormde tusschenstof nu geheel geconsolideerd was, moesten de tendinet Achillis voor de tweede maal doorkliefd worden , en binnen drie weken waren beide voeten met het grootste gemak en zonder pijn, onder voortdurend aanleggen van den extenderenden toestel, volkomen gebogen. Het verlangen van den lijder, om van de distorsie genezen te zijn was nu zoo groot, dat hij , zoodra men hem alleen liet, de veeren van het apparaat aanschroefde, zonder zich door de pijn te laten afschrikken. Al wederom heb ik bij dit geval de opmerking gemaakt, dat de hooge graad der deformiteit niet alleen den langeren duur der behandeling en herstelling bepaalt, maar dat daarop andere omstandigheden , als daar zijn, de leeftijd, het gestel, de langere of kortere duur van het reeds bestaan der misvorming, de secundaire toevallen, complicatiën enz., eenen veel grooteren invloed oefenen. — Thans (zes maanden na de operatie) draagt de patiënt eene gewone rijglaars, hij gaat zeer goed en daar men slechts zeer weinig van zijn gebrek meer kan bespeuren , is het te verwachten, dat hij binnen kort geheel hersteld zal zijn.

TWAALFDE GEVAL. Jnkylosis spuria van het

kniegewricht. —

D., 14 jaren oud, is aan eene onware Ankylosis van het kniegewricht, ten gevolge van Tumor albus genu lijdende. Ter zelfder tijd is er eene complicatie met Blaesitas aanwezig. Het gewricht vormt een' hoek van 120°. Naardien mechanische en the-

Sluiten