Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIJFTIENDE GEVAL. Pet V'ar ut eongenitut aan beide voeten.

v. d. S., oud 28 jaren , van zwakke, verstandelijke vermogens en belemmerd spraakvermogen , is geboren met klompvoet aan beide voeten. Even als bij de meeste voorwerpen, wier beide voeten eenen pet Parut vertoonen, is ook bij denzelven de linkervoet in meerdere mate misvormd dan die der regterzijde. De Obttipita* capitit congenita daarentegen wordt menigvuldiger op de regter-, dan op de linkerzijde aangetroffen.

Na de doorklieving van den tendo Achillit, den flexor longut hallucit, den extentor digitor urn communis en den tibialit anticus et posticus. en aan deu linkervoet (pet Farut van den vijfden graad) nog bovendien van de aponeurotit plantaris werd met vrucht gebruik gemaakt van den hierachter afgebeelden varo - equinischen toestel (zie PI. II, fig. 5); doch de volkomene genezing werd niet alleen verhinderd door des lijders groote gevoeligheid, maar ook door deszelfs ongeduld en moedeloosheid, zoodat geene magt hem bewegen konde de uitrekking langer te verduren.

Sedert is de toestel ter zijde^ gelegd en de behandeling gestaakt, zoodat bij de gelijktijdige verplaatsing van sommige beenderen van den tarsus, de deformiteit weldra in denzelfden hoogen graad als te voren zal zijn teruggekéerd.

ZESTIENDE ex ZEVENTIENDE GEVAL. Pet Varut congenitut.

Deze ziektegeschiedenissen komen geheeel overeen met de gevallen IX en X, behalve dat het gebrek

Sluiten