Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

plaats blootlegde, waar de doorzaging van voren zoude worden begonnen ; toen werd eene tweede insnijding aan den achterrand der kaak gedaan en deze met de voorste door 2 boogvormige sneden verbonden, welke, van voren en achteren bij elkander komende, het reeds met het gezwel vereenigde gedeelte der huid insloten. De doorzaging maakte ik van voren in de streek der eerste kies op het achtergeschoven scalpelhecht met de brugvormige zaag, die zich echter slechts met eenige moeite liet handteren; van achteren werd de tak een weinig beneden het midden derzelve in schuinsche rigting doorgezaagd, eveneens op het scalpelhecht , welks doorschuiving achter de kaak door de uitbreiding van het gezwel naar deze zijde zeer bemoeijelijkt werd. Nu nam ik te gelijk met het uitgezaagde stuk der kaak het geheele gezwel weg, waarbij de m. digastricus maxill. en de n. hypoglossus, die beiden midden door het gezwel gingen , van voren en achteren doorsneden moesten worden en de lijder bij de doorsnijding der genoemde zenuw eene bijzondere pijnlijkheid te kennen gaf; voorts werd de a. lingualis 4 lijnen van haren oorsprong af losgemaakt en dadelijk digt bij de carotis onderbonden, eindelijk den eveneens door het gezwel ingesloten gemeenschappelijken stam der aangezigtsaderen onmiddelijk voor zijne inmonding in de vena jugularis interna afgesneden. Nu lagen de m. sternocleidomastoideus en styloglossus , de a. carotis externa, de n. vagus en de v. jugularis interna geheel bloot en vertoonde de laatste ten gevolge van het doorsnijden des genoemden aderstams een *h duim lange spleet, waaruit zeer weinig bloed vloeide ; zij moest, om het indringen van lucht en de bloeding te voorkomen , onder en boven de opening onderbonden en daarom eerst van den

Sluiten