Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

trad onder den vorm van groepen van meer geelachtige tuberkels, uit enkele waarvan zich bij drukking eene gelijksoortige korrelige massa ontlaste, zoo als men reeds gedurende liet leven in de verzwering had waargenomen. Diezelfde zelfstandigheid bevond zich ter plaatse van het onder de genoemde deelen gelegene been en daardoor was de van de onderkaak overgeblevene regter arm geheel, het ligchaam des beens tot aan den linker hoektand verwoest; deze laatste, benevens de naburige snijtand stak m de' ziekelijke massa. Yoorts was de regter helft van het harde gehemelte, het regter opperkaaksbeen met uitzondering van den processus nasalis en een gedeelte van zijn' oogkuilsrand, het grootste deel van het ligchaam des jukbeens, zijn processus maxillaris en een gedeelte van den jukboog, een gedeelte der onderste schelp, een gedeelte van het ploegbeen, het kraakbeenig gedeelte der regter Eustaehiaansche buis, de geheele regter processus pterygoideus van het wiggebeen en het aan deszelfs grondvlakte grenzende gedeelte van den grooten vleugel van dit been ter grootte van een dubbeltje verwoest. Al deze beenplekken werden eenigermate door die zelfstandigheid vervangen, welke met de overgeblevene beenstukken door een fijn celweefsel zamenhing. Op deze wijze waren de beenige wanden van het geheele regter antrum Highmori, waarin de ontaarding zich uitstrekte, en de uitwendige helft van den bodem der oogkuil verwoest; eveneens de basis cranii in de middelste groef, waar zich onder het eenigzins verdikte, overigens gezonde harde hersenvlies in stede van been een knobbel bevond van ongeveer '/. duim middellijn. De door het foramen rotundum, ovale en spinosum van * 3

Sluiten